شرکت هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس

توضیحات

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس ، بزرگترین هولدینگ پتروشیمی

تصویر شرکت هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس در نمایش کالا

 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در سال 1387 بر اساس مصوبه هیات واگذاری با انتقال بخشی از سهام 15 شرکت از مجموع شرکتهای پتروشیمی تشکیل گردید
تشکیل این شرکت موجب یکپارچگی مجموعه صنایع پتروشیمی ایران و تا حدودی باعث تحقق اهداف برنانه ریزی شده است

واگذاری شرکت به بخش خصوصی طی سه مرحله انجام گرفت و 40% از سهام شرکت بابت سهام عدالت به شرکت های ســرمایه گــذاری اســـتانی تخصیـص یافـت
در مرحله اول ، 5 درصد از سهام شرکت دربورس اوراق بهادار واگذار شد
در سال 92 ، مرحلــه دوم سـهام شـرکت هلدینـگ خلیـج فــارس بـه صنـدوق بازنشسـتگی ، پـس انـداز و رفـاه کارکنــان صنعـــت نفـــت از طریـــق مزایـــده واگذار شد و هلدینـــگ خلیـــج فـــارس به عنوان بزرگتریـن هلدینـگ با 62 درصــد ســهامدار بخــش خصوصــی و غیــر دولتی ، از شمول شرکتهای دولتی خارج ، عنوان بزرگترین هولدینگ پتروشیمی کشور را با بیش از 22 ملیون تن ظرفیت که 40 درصد از کل تولیدات پتروشیمی کشور است را بخود اختصاص داد و بعنوان بزرگترین عضو حاضر در سازمان بورس و اوراق بهادار وارد بخش خصوصی شد
در پایان سال 92 نیز سومین مرحله از واگذاری نیز 17 در صد از سهام شرکت واگدار شد که توســـط شرکت ســـرمایه گـــذاری نفـــت ، گاز و پتروشـــیمی تامیـــن (تاپیکـــو) و ســـازمان بازنشســـتگی صنعـــت نفـــت بـــه صـــورت پنجـــاه - پنجـــاه خریـــداری شـــده اســـت

آخرین ترکیب سهامداران شرکت ( تا پایان سال 97 ) به شرح زیر می باشد:
سهام عدالت 40 درصد
صندوق بازنشتگی شرکت ملی نفت ایران 17 درصد
شرکت ملی پتروشیمی 19.96 درصد
شرکت تابان فردا 8.59 درصد
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز تامین 8.51 درصد
دیگر سهامداران 5.94 درصد

تعدادی از شرکت های زیر مجموعه شرکت هولدینگ پتروشیمی خلیج فارس عبارتند از

  شرکت پترو شیمی بندر امام  شرکت پترو شیمی اروند  شرکت پترو شیمی بوعلی سینا
 شرکت پترو شیمی نوری ( برزویه )  شرکت پترو شیمی خوزستان  شرکت پترو شیمی شهید تندگویان
 شرکت پترو شیمی مبین  شرکت پترو شیمی فجر  شرکت پترو شیمی پارس
 شرکت پترو شیمی ایلام  شرکت پترو شیمی ارومیه  شرکت پترو شیمی کارون
 شرکت پترو شیمی هنگام  شرکت پترو شیمی آپادانا خلیج فارس  شرکت پترو شیمی مهر
  شرکت پتروشیمی ره آوران فنون  شرکت پلی اتیلن کازرون  شرکت پلی اتیلن بروجن
 شرکت پلی اتیلن دهدشت  شرکت پلی اتیلن ممسنی  شرکت پلیمر آریا ساسول
 شرکت بسپاران بندر امام  شرکت کیمیا بندر امام  شرکت فرآورش بندر امام
 شرکت پالایش گاز یادآوران خلیج فارس شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس  شرکت آب نیرو بندر امام
شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد شرکت الفین گچساران  شرکت خوارزمی بندر امام
شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی شرکت ان پی سی اینترنشنال شرکت بازرگانی پتروشیمی
  گروه سرمایه گداری پتروشیمی ایرانیان (پترول)